தினகரனும், ஆஞ்ஜியோகிராமும்.

சாவு எப்படியெல்லாம் ‘பெப்பே’ காட்டுகிறது. மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது தினகரன் மறுபடியும் சாவு பற்றிய விளக்கத்தை கண்டறிய முயன்றார். சாவுக்கும் தனக்குமான இடைவெளி எதனாலும் நிரப்பப்படாமல் அது தனக்கு மிகவும் அண்மித்த நிலையில் இருப்பதாகவே அவருக்குப் பட்டது. பிகோரோ யாரோ… பிகோர்தானே அது? யாராக இருந்தால் என்ன? அறிவுக்கு எட்டிய விதத்தில் தன் வரையில் சரியாகச் சிந்தித்திருக்கிறான் என்பதே உண்மை.

அன்று தொழிற்சாலையில் – அது ஏன் நடந்தது ? – மூச்சுத்தினறல் போல் வந்து, இருதயம் அடைக்குமாற்போல் படவே மருத்துவமனைக்கு வரவில்லையா? விசாரித்ததில் க்ஷணப்பொழுதொன்றில் மாரடைப்பு. ஆனால் சாவு சம்பவிக்கவில்லை. Continue reading

Advertisements